Գիրքեր   
 

 

Կայքին այս էջին մէջ կը ներկայացնենք Քեսապ աւանի մասին լոյս տեսած հրատարակութիւնները, ըլլան անոնք հատորներ կամ զանազան լրագրերու եւ պարբերաթերթերու մէջ լոյս տեսած յօդուածներ:
Ստուգիւ, Քեսապը եղած է բազմաթիւ հայ մտաւորականներու (ըլլան անոնք Քեսապցի կամ ոչ) հետաքրքրութիւնը շարժող շրջան մը, իր պատմութեամբ, բնակչութեամբ, մշակոյթով, բարբառով ..... եւն:
Հերթաբար կը ներկայացնենք վերոյիշեալ հրատարակութիւնները, յուսալով որ կարենանք որեւէ կարեւոր աշխատասիրութիւն մեր մոռացութենէն հեռու պահել:

 
 Քեսապ 3 Հատորով - Յակոբ Չոլաքեան
 La communauté Arménienne de la région de Kessab...

  Send  Print